Các Loại Thép Hộp Chữ Nhật, Quy Cách Thép Hộp Chữ Nhật