Ống Nhôm Phi 19, Phi 30, Phi 34, Phi 40, Phi 50, Phi 60