Ống Nhôm Phi 70, Phi 90, Phi 90, Phi 102, Phi 120, Phi 140