Ống Thép Mạ Kẽm phi 168, Phi 273, Phi 325, Phi 508, Phi 610, Phi 21, Phi 27, Phi 34